Przejdź do treści
Nagłówek zielony
Jesteś na: Strona główna Konsultacje społeczne
Konsultacje projektu programu współpracy 2021
Artybut Wartość
Tytuł: Konsultacje projektu programu współpracy 2021
Opis przedmiotu konsultacji:
Zarząd Powiatu w Olecku, zgodnie z uchwałą nr 132/2020 z 22.09.2020 r., zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane z powiatu oleckiego oraz Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Olecku do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi (…) na 2021 r.”. Celem konsultacji jest zebranie opinii w związku w przygotowaniem uchwały Rady Powiatu w Olecku w ww. sprawie.
 
Konsultacje są przeprowadzone zgodnie z zapisami uchwały nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z 27.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 27.10.2010 r. Nr 170 poz. 2214).
 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku ww. sprawie jest dostępny na:
 • www.powiat.olecko.pl w zakładce „Aktualności/ Konsultacje”,
 • www.spolecko.bip.doc.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe/ Konsultacje”,
 • Portalu Konsultacji Społecznych Starostwa Powiatowego w Olecku.
Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:
 • poczty elektronicznej na starostwo@powiat.olecko.pl lub turowska@powiat.olecko.pl,
 • poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko,
na formularzu zgłaszania uwag i opinii w terminie od 1 października 2020 r. do 22 października 2020 r. O terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olecku.
 
Powiadomienie społeczności lokalnej o przeprowadzaniu konsultacji w ww. zakresie nastąpi poprzez:
 • umieszczenie ogłoszenia o konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.spolecko.bip.doc.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe/ Konsultacje” i na www.powiat.olecko.pl w zakładce „Aktualności/ Konsultacje”,
 • Portalu Konsultacji Społecznych Starostwa Powiatowego w Olecku,
 • wywieszenie ogłoszenia o konsultacjach na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Olecku.
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie uwag i wniosków: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku – Anna Turowska, tel. 87 739 18 54.
 
Pliki do pobrania:
 1. Uchwała nr 132/2020 Zarządu Powiatu w Olecku z 22.09.2020 r.
 2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia rocznego PW 2021.
 3. Formularz uwag i opinii – PW 2021.
Metoda: Dyskusja o dokumentach
Kategoria: Sprawy społeczne
Data od: 22-09-2020
Data do: 22-10-2020
Inicjator konsultacji: Portal Powiat Olecki
Wygeneruj plik PDF Generuj plik PDF
Skomentuj ogłoszenie

Standardowy komentarz


Kontakt w sprawie konsultacji Konsultacje projektu programu współpracy 2021